Beth i’w wneud os ydych chi mewn argyfwng

Pan fyddwch chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, mewn argyfwng efallai y bydd angen help arnoch yn gyflym iawn.

Os ydych chi, neu rywun arall, yn teimlo y gallech chi geisio hunanladdiad, neu efallai fod wedi niweidio’ch hun yn ddifrifol, mae angen help meddygol brys arnoch.

Gwnewch un o’r canlynol:

  • Ffoniwch 999 am ambiwlans
  • Ewch yn syth i Adran A&E, os gallwch (yr ysbyty agosaf yw Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan LL18 5UJ)
  • Yng Nghymru, gallwch ffonio Galw Iechyd Cymru 24/7 ar 0845 4647 i gael gwybod pa gymorth sydd ar gael yn eich ardal chi ar unwaith.

Os na allwch wneud hyn ar eich pen eich hun, gofynnwch i rywun eich helpu.

Mae argyfyngau iechyd meddwl yn ddifrifol. Nid ydych chi’n gwastraffu amser neb.

Mae rhywun rwy’n ei adnabod mewn perygl uniongyrchol o niweidio’u hunain yn ddifrifol neu beryglu rhywun arall:

Cysylltwch â Gwasanaethau Cymdeithasol ar 01824 706000 (Sir Ddinbych yn ystod oriau swyddfa).

Y tu allan i’r oriau hyn, gellir ffonio’r Tîm Dyletswydd Brys ar 0345 053 3116.

Gallant drefnu i’r person gael ei asesu o dan Ddeddf Iechyd Meddwl. Sylwch y gallai hyn arwain at y person yn cael ei adranu yn yr ysbyty a’i drin heb ei ganiatâd.

Ffoniwch 999 os na allwch gael trwyddo i unrhyw le arall.

Os oes angen i chi siarad â rhywun ar unwaith:

CALL Helpline (Llinell Gyngor a Gwrando’r Gymuned)

Y Samariaid

  • Ffoniwch 116 123 (mae galwadau yn rhad ac am ddim)
  • Ar gael 24/7

Childline

Llinell Wybodaeth Mind

Llinell Gymorth Cenedlaethol Mindline Trans+

  • Ffoniwch 0300 330 5468
  • Llinell gymorth genedlaethol ar gyfer pobl sy’n adnabod fel Trans, an-nodweddiadol a’u ffrindiau a’u teuluoedd
  • Llinellau ar agor bob nos Lun a nos Wener, 8yh-Hanner Nos

Gwybodaeth Bellach

Os nad yw’r sefyllfaoedd hyn yn disgrifio chi ar hyn o bryd, efallai y byddai mathau eraill o help yn fwy priodol.

Am wybodaeth bellach, dilynwch y dolenni i:

Sut i helpu rhywun sy’n hunanladdol
Taflen Wybodaeth: Gwasanaethau Argyfwng
Llwythwyr problemau Mind: Ymosodiadau panig