Amdanom Ni

Daparir Mind Dyffryn Clwyd wasanaethau a chymorth i bobl sydd cael ei effeithio gan salwch meddwl

Mind Dyffryn Clwyd ydym ni

Nid ydych ar ben eich hun! Ni yw eich elusen iechyd meddwl leol ac rydym yma i helpu. Mae Mind Dyffryn Clwyd yn gysylltiedig â Mind Cenedlaethol. Ein nod yw helpu pobl yn ein cymunedau lleol i wella eu hiechyd meddwl a’u lles. Rydyn ni eisiau i bawb fyw eu bywyd gorau posib. Gwnawn hyn drwy ddarparu ystod o wasanaethau sy’n canolbwyntio ar adferiad a grymuso pobl i gymryd rheolaeth o’u lles eu hunain.

Rydym yn elusen leol annibynnol a sefydlwyd ym 1979. Rydym yn cael ein llywodraethu gan Fwrdd Ymddiriedolwyr ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy’n bodloni anghenion cyfnewidiol ein cymuned, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaethau yn y gwaith o ddylunio, datblygu, darparu ac adolygu o’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig.

Ein Gweledigaeth, Cenhadaethau a Gwerthoedd

Ein Gweledigaeth

Rydym yn sefydliad sy’n dyheu i gadw pobl a chymunedau’n iach eu meddwl drwy gydol eu bywydau.

Ein Cenhadaeth

Mae Mind Dyffryn Clwyd yn Elusen Iechyd Meddwl blaenllaw yng Nghymru.

 • Byddwn yn ymgyrchu dros welliannau mewn gwasanaethau sy’n gynhwysol yn gymdeithasol
 • Byddwn yn ymgyrchu dros ddileu stigma sy’n gysylltiedig â salwch meddwl
 • Byddwn yn darparu gwasanaethau cynaliadwy i gefnogi a gofalu am bobl â phroblemau iechyd meddwl
 • Byddwn yn cynnal ein hannibyniaeth gan weithio’n agos ac mewn cydweithrediad â unigolion a sefydliadau o’r un anian

Rydym yn:

 • Canolbwyntio ar y person
 • Hyblyg, arloesol a chreadigol
 • Ymrwymedig i wneud y defnydd gorau o’n cyllid a’n hadnoddau

Ein Gwerthoedd

 • Uniondeb
 • Ansawdd y Gwasanaeth
 • Hygyrchedd
 • Cydraddoldeb a Amrywiaeth
 • Creadigrwydd

Ein Ymddiriedolwyr

Mind Dyffryn Clwyd sy’n cael ei lywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr sy’n dod â gwybodaeth a phrofiad helaeth i’r sefydliad. Mae ein Hymddiriedolwyr yn sicrhau ein bod yn gweithio o fewn ein cenhadaeth a’n gwerthoedd ar bob adeg ac yn sicrhau bod y targedau a osodwn yn anelu at gyflawni ein gweledigaeth.

Mae Ymddiriedolwyr yn chwarae rôl hanfodol yn Mind Dyffryn Clwyd. Mae ein staff a’n gwirfoddolwyr yn ymdrin â’r gwaith o redeg yr elusen o ddydd i ddydd, tra bod yr ymddiriedolwyr yn canolbwyntio ar ein strategaeth gyffredinol a’n nodau. Maent yn sicrhau ein bod yn defnyddio ein hadnoddau’n effeithiol ac yn gynaliadwy ac yn cefnogi iechyd meddwl pobl yn yr ardal leol i’r graddau mwyaf posibl.

Staff Image

Jenny Gilmore

Cadeirydd Ymddiriedolwyr
Staff Image

Alex (Sandy) Kirkwood

Is-Gadeirydd Ymddiriedolwyr
Staff Image

Allan Jones

Trysorydd
Staff Image

Clwyd Wynne

Ymddiriedolwr
Staff Image

Gwynfryn Evans

Ymddiriedolwr
Staff Image

Karen Billinge

Ymddiriedolwr
Staff Image

Mark Young

Ymddiriedolwr

Ein Staff

Paul Moore CEO

Paul Moore

Prif Swyddog Gweithredol

Penodwyd Paul yn Brif Swyddog Gweithredol ym mis Mawrth 2021 ac mae’n gyfrifol am reoli gweithrediadau Mind Dyffryn Clwyd sy’n cynnwys gweithredu ac adrodd ar ein strategaeth a chefnogi Bwrdd yr Ymddiriedolwyr gyda llywodraethu a datblygiad strategol.

Mae cefndir Paul yn cynnwys swyddi rheoli mewn Gofal Cartref, Anableddau Dysgu, Tai ac Awdurdodau Lleol. Mae Paul yn dod â phrofiad helaeth a brwdfrydedd heintus a dymuniad i fwrw ymlaen â’r sefydliad er budd y gymuned leol.

Priod gyda 2 blentyn yn eu harddegau, mae diddordebau Paul yn cynnwys D.I.Y, cerdded, beicio a chymdeithasu. Byth yn bell o’i ochr yw Rosie, ei gŵn cockerpoo bachog a hoffus sydd hefyd yn brif swyddog diogelwch preswyl Mind Dyffryn Clwyd!

Staff Image

Michelle Ellis

Rheolwr Cyllidol

m.ellis@valeofclwydmind.org.uk

Staff Image

Jenny Bolton

Rheolwr Gwasanaethau Cymunedol

j.bolton@valeofclwydmind.org.uk

Staff Image

Freda Smith

Swyddog Sicrhau Ansawdd

f.smith@valeofclwydmind.org.uk

Staff Image

Monique Lane

Rheolwr Tai â Chefnogaeth

m.lane@valeofclwydmind.org.uk

Staff Image

Chris Southern

Swyddog Datblygu Busnes

c.southern@valeofclwydmind.org.uk

Staff Image

Justine Chinn

Ymarferydd Hunangymorth a Chefnogir gan Feddyg Teulu & Arweinydd Tîm

j.chinn@valeofclwydmind.org.uk

Ein Gwirfoddolwyr

Gwirfoddolwyr Mind Dyffryn Clwyd yn chwarae rhan hanfodol ym mywyd y sefydliad. Yn syml iawn, ni fyddem yn gallu darparu’r gwasanaethau a wnawn hebddynt.

Gall gwirfoddoli fod yn brofiad gwobrwyol a defnyddiol iawn – ac mae’n debygol bod mwy o ffyrdd o’i wneud nag y gallech feddwl. O gefnogi ein grwpiau Cymdeithasol, Rhandiroedd, Grwpiau Cerdded i weithio ar ein cerbyd Allgymorth Symudol i Gymunedau Gwledig, D.O.R.I.S. Mae rhai Gwirfoddolwyr yn mynd ymlaen i fod yn Ymddiriedolwr neu’n helpu i drefnu ein digwyddiadau. Mae llawer o ffyrdd y gallwch roi eich amser.

Rhai o’n gwirfoddolwyr yn y Fforwm Gwirfoddolwyr, Medi 2023


Mae ein Staff a’n Gwirfoddolwyr yn cyfarfod bob chwarter i drafod y gwaith sy’n digwydd a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. Yn 2023, ar Ddiwrnod Dathlu’r Gwirfoddolwyr, cyflwynwyd tystysgrifau a thocynnau bach o werthfawrogiad i’r Gwirfoddolwyr gan Uchel Siryf Clwyd, Kate Hill-Trevor.

  Diddordeb mewn Gwirfoddoli?

  Cwblhewch y ffurflen isod i dderbyn mwy o wybodaeth am wirfoddoli

  Polisïau

  Mae Mind Dyffryn Clwyd yn ysgrifennu ac yn gweithredu nifer o bolisïau sy’n sicrhau ein bod bob amser yn gweithio o fewn canllawiau arfer gorau ac yn darparu gwasanaethau o’r safon uchaf posibl. Rydym wedi ymrwymo i safon Rheoli Ansawdd Mind sy’n ein galluogi i gyflwyno a chynnal rheoli ansawdd a diwylliant o welliant parhaus.

  Preifatrwydd

  Byddwn yn gofalu am unrhyw wybodaeth bersonol a rennir gennych gyda ni ac yn ei defnyddio yn y ffyrdd y mae angen i ni, ac sy’n cael ei ddisgwyl gennym.

  Polisi Canmoliaeth, Sylwadau a Chwynion
  Polisi Diogelu Data GDPR

  Diogelu

  Rydym wedi ymrwymo i gefnogi hawl oedolion sydd mewn perygl i gael eu diogelu rhag cam-drin ac i sicrhau bod yr holl staff a gwirfoddolwyr yn gweithio gyda’i gilydd.

  Polisi Diogelu Oedolion
  Polisi Diogelu Plant a Phobl Ifanc

  Achrediadau a Gwobrau

  Marc Ansawdd Mind (MQM)

  Mind Dyffryn Clwyd yn dal y Marc Ansawdd Mind (MQM).

  Mae MQM yn nodi’r sylfaen ar gyfer arfer gorau a chydymffurfio cyfreithiol ym mhob maes o weinyddiaeth a gweithgareddau Mind lleol. I ennill y MQM mae’n rhaid i Mind lleol fodloni neu ragori ar bob un o’r 24 safon allweddol.

  Mae Minda lleol yn mynd drwy asesiad trylwyr sy’n cynnwys gwerthusiad manwl o bolisïau a gweithdrefnau sefydliadol yn ogystal â ymweliad a chyfweliadau gyda’r ymddiriedolwyr, staff, gwirfoddolwyr, a phobl sy’n defnyddio gwasanaethau. Rhoddir MQM pan fodlonir yr holl safonau’n llawn.

  Mae’r MQM yn rhoi sicrwydd bod Minda lleol ledled Cymru a Lloegr yn sefydliadau sy’n cael eu rhedeg yn dda sy’n bodloni disgwyliadau Mind o ran arfer da, ac yn aml yn rhagori ar y disgwyliadau hynny. Mae’n rhoi sicrwydd eu bod yn iach, uchelgeisiol, ac yn gryf wrth ddarparu’r cymorth o’r ansawdd uchaf i bobl sy’n profi neu mewn perygl o ddatblygu problemau iechyd meddwl.

  Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr (IIV)
  Gwobr Uchel Siryf—DORIS

  Darllenwch ein

  Newyddion Diweddaraf